Verwachtingen 

• U kunt van LOIZA coaching verwachten : persoonlijke training d.m.v. werkvormen en psychosociale begeleiding met daarvoor bestemde methodieken. LOIZA coaching voert geen psychologische behandelingen uit.

• LOIZA coaching is geprofessionaliseerd in het inschatten en doorverwijzen van problematiek die niet binnen de persoonlijke en professionele kaders van LOIZA coaching vallen. Wat inhoud dan na het intake gesprek beoordeeld zal worden of uw problematiek binnen deze kaders passen. Wanneer dit volgens onze inschatting en na overleg met u niet zo is, wordt u doorverwezen naar uw huisarts voor verdere beoordeling van hulpverlening. LOIZA coaching is niet verantwoordelijk voor de actie die u daar verder in neemt.

 

Schade 
• LOIZA coaching is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder mede begrepen bedrijfsschade,  gevolgschade, vertragingsschade, winstderving, teleurgestelde verwachtingen en (andere) immateriële schade,  behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van LOIZA coaching en behoudens het  geval van een dergelijke uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van wettelijke bepalingen niet is toegestaan.

 

Privacy
• LOIZA coaching overlegt niet zonder toestemming van u met derden
• LOIZA coaching rapporteert veilig d.m.v verschillende bestanden en beveiligde opslag zonder toegang te kunnen verlenen aan derden. LOIZA coaching werkt met klantnummers hierdoor zullen persoonlijke gegevens en rapportages gescheiden blijven. Voor meer uitleg, zie privacy verklaring. 

 

Contra indicaties
• Contra- indicaties zijn: ernstig psychiatrisch ziektebeeld, verslavingsproblematiek en ernstige traumaklachten.

 

Betaling 
• Factuur wordt maandelijks opgestuurd.
• Na ontvangst van factuur dient er binnen 30 dagen betaald te worden. Wanneer er niet wordt voldaan aan dit betaalverzoek zal LOIZA coaching een aanmaning sturen. Na aanmaning dient er binnen 14 dagen te worden  betaald. Wanneer betaling uitblijft, is LOIZA coaching gerechtigd incasso maatregelen te treffen uitgevoerd door derden. De desbetreffende kosten zullen voor rekening komen voor u als klant. 
• Afspraken dienen 24 uur van te voren worden afgezegd, er zal dan geen factuur worden verstuurd.
• Afspraken die worden afgezegd na deze termijn zullen in rekening worden gebracht volgens de bovenstaande betalingsvoorwaarden